Regulamin zakupów w sklepie internetowym oraz polityka prywatności

§1

Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy supernarzedzia.pl prowadzony przez Xinos Sp. z o.o. z siedzibą  w Warszawie (00-728) przy ul. Bobrowieckiej 3a lok. 20, wpisaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000838219, numerem NIP: 5213895265 i numerem Regon: 385930657, (dalej zwany „Sklep”).

§2

 1. Za „towary” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się narzędzia, których zamówienie realizowane jest drogą tradycyjną, tj.: wysyłane kurierem.
 2. Przez „Klienta” należy rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości  prawnej ale posiadającą zdolność prawną, korzystającą ze Sklepu, w tym w szczególności dokonującą zakupów.
 3. Przez „Dni Robocze” rozumie się każdy dzień przypadający od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.


§3

 1. Klient wybiera towar  z Sklepu prezentowanej na stronie internetowej  www.supernarzedzia.pl i składa zamówienie korzystając z ww. strony internetowej.
 2. Z chwilą złożenia zamówienia w Sklepie, Klient wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień związanych z realizacją zamówienia na podany przez siebie adres e-mail.


§4

 1.  Cena towaru wyświetlana przy towarze nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru. Na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i opłata za przesyłkę.§5

 1. Sklep dokłada najwyższej staranności, aby informacje o towarach, jak najdokładniej odpowiadały rzeczywistości.
 2. O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, informacje o towarach podawane na stronach Sklepu stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.


§6

Warunkiem realizacji zamówienia jest:

 1. złożenie zamówienia poprzez formularz sprzedaży dostępny na stronie Sklepu oraz otrzymanie powiadomienia o złożonym zamówieniu na adres e-mail wskazany w formularzu
 2. dokonanie płatności (elektronicznie lub przelewem bankowym wskazanym w zamówieniu)
 3.  wpłynięcie całej należnej kwoty na konto Sklepu

 
§7

 1. Zamówienia są realizowane zgodnie z kolejnością wpłat, do momentu wyczerpania zapasów towarów w magazynie, z usług którego korzysta Sklep.


§8

 1. 1. Sklep powiadamia o niedostępności jakiegokolwiek zamówionego towaru, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.


§9

 1. Zamówienie na towary zostanie zrealizowane, jeżeli będzie zawierało dane odbiorcy (imię i nazwisko w przypadku osoby fizycznej lub nazwę w przypadku osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej), a także adres i telefon odbiorcy oraz adres jego poczty elektronicznej.


§10

 1. Sklep oferuje dwie formy płatności za zamówione towary:
  - przelewem zwykłym
  - przelewem elektronicznym


§11

 1. Każdy Klient na dowód zakupu towaru otrzymuje fakturę VAT.
 2. Jeśli faktura VAT ma zostać wystawiona na Klienta prowadzącego działalność gospodarczą i/lub będącego podatnikiem podatku VAT, w zamówieniu należy podać dane oraz NIP Klienta. Dokonując zakupu w Sklpie i potwierdzając złożenie zamówienia, Klient wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu.


§12

 1. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić zakupiony towar. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. W celach identyfikacyjnych do zwracanego towaru należy dołączyć numer zamówienia.
 2.  Nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, Sklep zwraca Klientowi koszty związane z zakupem towaru (obejmujące cenę towaru). Sklep nie zwraca  koszty wysyłki towaru do odbiorcy.
 3. Klient płaci za odesłanie towaru do Sklepu. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.


§13

 1. W przypadku reklamacji towaru prosimy o niezwłoczne przesłanie wadliwego towaru do Sklepu.  Sklep nie przyjmuje jednak żadnych przesyłek reklamacyjnych odsyłanych za pobraniem. W celach identyfikacyjnych do reklamowanego towaru należy dołączyć numer zamówienia wraz z opisem przyczyny reklamacji.
 2. W przypadku uwzględnienia reklamacji poniesione koszty przesłania reklamowanego towaru zostaną niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki odesłane na wskazane przez Klienta konto bankowe, z tym zastrzeżeniem, że zwracane będą koszty w wysokości odpowiadającej kosztom dostarczenia przesyłki za pośrednictwem Kuriera.
 3. Jeżeli reklamacja zostanie uwzględniona, towar zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a w przypadku braku takiej możliwości Sklep zwróci należność za reklamowany towar.
 4. Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi do 30 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania, jednakże Sklep podejmuje wszelkie kroki, aby reklamację rozwiązać w najkrótszym możliwym czasie. Jeżeli Sklep nie udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania, należy przyjąć, że reklamacja została uznana. Odpowiedź na reklamację Sklep przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku.


§14

Liczba zamawianych towarów  nie jest ograniczona, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

§15

 1. Stosownie do przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), znanego bardziej jako RODO, dane osobowe nabywcy zostaną wprowadzone do bazy danych Xinos Sp. z o.o.  wyłącznie w celu realizacji zamówień i nie będą udostępniane innym podmiotom.
 2. Każdy Klient ma między innymi prawo wglądu do swoich danych oraz do żądania ich poprawienia lub usunięcia zgodnie ze wskazaną wyżej ustawą.§23

 1. Wszystkie uwagi, propozycje, reklamacje i skargi prosimy kierować do:
  Xinos sp. z o.o.
  ul.  Pod Lipą 4 lok. U6
  02-798 Warszawa
  e-mail:kontakt@xinos.pl

 2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej a także         na         stronie         internetowej         Urzędu         Ochrony         Konkurencji    i  Konsumentów  https://www.uokik.gov.pl/konsumenci.php i znajdujących się tam odesłaniach (linkach).


Regulamin ważny od 01.09.2020r

Śledź nas na Facebooku